Semalt hünärmeni: B2B e-poçta marketingini nädip ulanmaly

Satyjylaryň we kärhanalaryň ýetmişden gowragy mazmun marketing strategiýasynyň bir bölegi hökmünde e-poçta habar býulletenlerini ulanýarlar, ulanylyşy bilen baglanyşykly diňe blog ýazgylaryndan we sosial mediýadan yzda durýarlar. Şol bir wagtyň özünde, e-poçta marketing iň oňat warianty we B2B marketologlarynyň arasynda mazmun paýlamak meselesinde iň ygtybarly kanal hasaplanýar.

Çaklamalara görä, B2B marketologlarynyň togsan göteriminden gowragy bu marketing taktikasyny ileri tutýar we altmyş bäş göterimi işlerini bitirmek üçin ýörite e-poçta platformalaryny ulanýar. B2B e-poçta marketinginiň maýa goýumlarynyň girdejisini üpjün edýändigi üçin ägirt uly meşhurlyk gazandygyny aýdyp bileris. Amerikalylaryň we Europeewropalylaryň togsan göteriminden gowragy her gün e-poçta ulanýarlar. Has möhümi, e-poçta habarlarynyň ýetmiş göterim ýokary bahasy bolan sosial ulgam saýtlarynyň iki esse tizliginde satyn almalary çaltlaşdyryp biljekdigi aýan edildi.

Semalt” -yň müşderi üstünlikleri dolandyryjysy Oliwer King bu ýerde e-poçta marketinginden peýda görmek üçin gollanmany düşündirýär.

Iň gowusy

Marketologlar hakda gürleşmek barada aýdanymyzda, aňymyzy haýran galdyrýan ilkinji zat gapy-gapy satyjylardyr. Bagtly bolýarlar, sebäbi gazanç etmek üçin köp mümkinçilik alýarlar, e-poçta marketinginde bolsa girdeji gazanmagy kepillendirmeýän köp e-poçta ibermek göz öňünde tutulýar. Giriş marketingi, kibernetik giňişlikde dükanlary döretmegiň usuly hasaplanýar. Sahypaňyzyň mazmuny, näçe müşderiniň özüne çekiljekdigini kesgitlär.

E-poçtalaryň bu boşlugy aradan aýyrýandygy hakykat. Mazmun marketingine bagly bolanlar, islenýän netijeleri alyp bilmejekdiklerini ýatdan çykarmaly däldirler. Müşderileriňiziň optimallaşdyran şertleriňizi gözlejekdigine we web sahypaňyza ýa-da sosial media platformalaryna ýetjekdigine ynanýan bolsaňyz, uly ýalňyşlyk edýärsiňiz. Munuň tersine, e-poçta marketing, sesiňiziň elmydama internetde eşidilmegini üpjün edip, köp müşderi alyp biler. E-poçta marketingi bilen özüňizi köp sanly müşderiniň öňünde aňsatlyk bilen goýup bilersiňiz we habaryňyzy poçta gutusyna iberip bilersiňiz. Şol habarlara nähili reaksiýa bildirýändigi, önümleriňizi ýa-da hyzmatlaryňyzy nädip hödürländigiňize baglydyr. Bu ýerde size daşarky marketing däldigini aýdaýyn.

Geljekler sizi äsgermezlik edip biler, şonuň üçin e-poçtaňyzyň beýleki şuňa meňzeş e-poçtalardan tapawutlydygyna göz ýetiriň we müşderileri çekmäge synanyşyň. Bu önümiň jikme-jikliklerini barlamazdan pozmazlygyň ýeke-täk usulydyr.

Gysgaça aýdylanda, B2B e-poçta marketingi köp adam bilen gönüden-göni habarlaşmaga mümkinçilik berýär we stresiňizi ep-esli derejede peseldýär. Şeýle-de bolsa, käbir adamlar e-poçtaňyzy göwnüçökgün we gaharlandyryjy hasaplap bilerler we şahsyýetnamalaryňyzy blokirlemegi saýlap bilerler, ýöne karar bermegine rugsat bermeli.

B2B iň oňat tejribe

Peýdaly B2B e-poçta, alyjy kärdeşleri ýaly usullara eýerýär:

1. Gyssaglylyk duýgusyny ösdürýän tanyşlyk we gyssaglylyk duýgusyny döretmek üçin gyzykly mowzuk setirleri.

2. Alyjylaryň wagtyny ýitirmeýän ýa-da sarp etmeýän göni tekstler.

3. Habarlary özüne çekiji we fantastiki taýdan bölmek üçin wideolar we adaty şekiller.

4. E-poçtaňyzy okamagy we möhüm pursatlary görkezmegi aňsatlaşdyrýan düzülişler.

Gysgaça aýdanyňda, kärhanalar müşderileriňiziň önümleriňizden we hyzmatlaryňyzdan hoşal we kanagatlanýandygyna göz ýetirip, köp sanly adamy özüne çekmek üçin ynam döretmeli. Mazmun marketing strategiýasynyň B2B e-poçtaňyzdaky habarlary ätiýaçlandyrýandygyna göz ýetirmeli.